จุดมุ่งหมาย

บริษัท ดำเนินการลงทุนในโครงการตามนโยบายการลงทุนของ กฟผ. และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยทำหน้าที่ในการบริหารเงินลงทุนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามจุดประสงค์ของ กฟผ. และบริหารการเงินของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด
egati-global-strategy-a.png
บริษัทแบ่งโครงการในการเข้าร่วมลงทุนออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้าพลังน้ำ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ธุรกิจเชื้อเพลิง ธุรกิจระบบส่ง และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ
Purpose-01-01.jpg