โครงการไฟฟ้าพลังน้ำสาละวินตอนบน (มายตง)

Picture1.png
mapmongton.jpg
ลักษณะโครงการ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ําสาละวินตอนบน (มายตง) ตั้งอยู่บริเวณตอนบนของแม่น้ําสาละวิน เมืองมายตงรัฐฉาน สหภาพเมียนมา ห่างจากชายแดนไทย – เมียนมา ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ประมาณ 120 กิโลเมตร หรือ ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 246 กิโลเมตร ขนาดกําลังผลิตทั้งหมด 3,000 เมกะวัตต์ (กําลังผลิตส่วนของบริษัท 900 เมกะวัตต์) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งขายให้ประเทศไทย (กฟผ. เป็นผู้รับซื้อ) ร้อยละ 90 และส่งไฟฟ้าให้กับรัฐบาลเมียนมา ร้อยละ 10 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้ Chinese Consortium (CSC) (จีน) 56% บริษัท EGATi 30% Department of Hydropower Planning (DHPP) (สหภาพเมียนมา) 10% และ International Group of Entrepreneurs Company (IGOEC) (สหภาพเมียนมา) 4% ทั้งนี้ ตามแผนเดิมโครงการมายตงมีขนาดกําลังการผลิต 7,000 เมกะวัตต์ แต่หลังจากที่รัฐบาลเมียนมาได้พิจารณารายงานความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study Report) แล้ว รัฐบาลเมียนมาได้ขอให้ผู้พัฒนาโครงการศึกษาการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Cascade Dams และลดความสูงของเขื่อนลงเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
mongton.png

ความก้าวหน้าโครงการ

  • 15 มิถุนายน 2558 ได้มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านพลังไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงพลังงาน ประเทศไทย กับ Ministry of Electric Power (MOEP) เมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ และได้มีการจัดตั้ง Joint Working Committee (JWC) ขึ้นตาม MOU เพื่อเป็นกลไกสําหรับขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม โดยได้จัดประชุม JWC ครั้งที่ 1 ในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งโครงการมายตงเป็นหนึ่งในความร่วมมือของทั้งฝ่ายและบรรจุในวาระการประชุมครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย
  • มีนาคม – พฤษภาคม 2558 โครงการมายตง โดยที่ปรึกษาการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental Social Impact Assessment: ESIA) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ในระดับต่างๆ เช่น ระดับหมู่บ้าน เมือง จังหวัด รัฐ ซึ่งได้จัดขึ้นตามเมืองต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
  • กันยายน 2558 MOEP ได้ตรวจสอบ FSR แล้วเสร็จและให้ความเห็นต่อรายงาน โดยเน้นการออกแบบเขื่อนให้มีความปลอดภัย และขอให้ผู้พัฒนาโครงการศึกษาการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Cascade Dams แทนรูปแบบที่เป็นเขื่อนเดี่ยว เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และนําเสนอ MOEP ต่อไป
  • ธันวาคม 2558 ที่ปรึกษา ESIA ได้จัดทํา Scoping Report แล้วเสร็จ
  • ธันวาคม 2558 บริษัทได้เข้าร่วมการประชุม JWC ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
mongton3.jpg
t3.jpg