ความเป็นมา

005-01_001.jpg
005-01_002.jpg
005-01_003.jpg
005-01_004.jpg

       ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาพลังงานอื่นๆ เช่น ถ่านหิน และ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และ เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค

        เพื่อผลักดันนโยบายพลังงานดังกล่าวให้สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม ประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า และ ส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำเนินการ กฟผ. จึงได้นำแผนการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินงานในต่างประเทศเสนอขออนุมัติกระทรวงพลังงาน และ คณะรัฐมนตรีพิจารณา และ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550