คณะกรรมการบริษัท

 • 001 board

  นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
  ประธานกรรมการ

  DSC 8704

  นางสาวรสา กาญจนสาย
  กรรมการ

  DSC 8633

  พันเอกหญิง อรอนงค์ พุกกะคุปต์
  กรรมการ

  roya

  นายหร่อหยา จันทรัตนา
  กรรมการ

  005 board

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  กรรมการ

  นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
  กรรมการ

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

  560000011235501

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  เลขานุการคณะกรรมการ

  29/10/2561

 • DSC 8704

  นางสาวรสา กาญจนสาย
  ประธานกรรมการ

  DSC 8633

  พันเอกหญิงอรอนงค์ พุกกะคุปต์
  กรรมการ

  นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
  กรรมการ

  560000011235501

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

 • นายหร่อหยา จันทรัตนา
  ประธานกรรมการ

  นางสาวรสา กาญจนสาย
  กรรมการ

  20161004134009 1117262372

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  กรรมการ

  roya

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  กรรมการและเลขานุการ

 • DSC 8704

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  ประธานกรรมการ

  aa

  นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
  กรรมการ

  560000011235501

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

 • DSC 8633

  พันเอกหญิงอรอนงค์ พุกกะคุปต์
  ประธานกรรมการ

  นายหร่อหยา จันทรัตนา
  กรรมการ

  roya

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  กรรมการ

  นายภูวดา ตฤษณานนท์
  เลขานุการ