คณะกรรมการบริษัท

 • 001 board

  นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
  ประธานกรรมการ

  roya

  นายหร่อหยา จันทรัตนา
  กรรมการ

  005 board

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  กรรมการ

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

  560000011235501

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  560000011235501

  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
  กรรมการ

  560000011235501

  นายเริงชัย คงทอง
  กรรมการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  เลขานุการคณะกรรมการ

  นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

 • นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
  ประธานกรรมการ

  นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
  กรรมการ

  นายเริงชัย คงทอง
  กรรมการ

  นางภุมรี เบญจมิตร
  ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
  เลขานุการ

 • นายหร่อหยา จันทรัตนา
  ประธานกรรมการ

  20161004134009 1117262372

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  กรรมการ

  roya

  บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

  roya

  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  กรรมการและเลขานุการ

  นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • 20161004134009 1117262372

  นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
  ประธานกรรมการ

  roya

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ

  นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
  กรรมการ

  นายพิสณห์ จันทร์ศรี
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ
  เลขานุการ

  นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
  ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
  ผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายหร่อหยา จันทรัตนา
  ประธานกรรมการ

  roya

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
  กรรมการ


  นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
  กรรมการ

  นายภูวดา ตฤษณานนท์
  เลขานุการ


  นางสิรินทร สมสุขทวีกูล
  ผู้ช่วยเลขานุการ

01/10/2562