การกำกับดูแลกิจการที่ดี

me001-01.jpg

          บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดเพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้ยึดถือปฏิบัติ เป็นกลไกสำคัญที่รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้

 1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 7 ประการ
  • ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
  • ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
  • การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable)
  • ความโปร่งใส (Transparency)
  • การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใดๆนั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่ง ขัน (Value Creation)
  • การส่งเสริมและการพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
  • การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)
 2. คณะกรรมการจะเป็นผู้นำและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
 3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 4. ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 5. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
 6. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
 7. จัดให้มีการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท