การบริหารความเสี่ยง

การกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะดำเนินการพร้อมกันกับการวางกลยุทธ์ในแผนธุรกิจ เพื่อจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรเป็นประจำทุกปี กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนธุรกิจ โดยคำนึงถึงทั้งโอกาสที่มาจากความเสี่ยงและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน บริษัทมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงทุกไตรมาส  พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกมิติกำกับดูแลกิจการที่ดี

EGAT International Co.,Ltd.

53 Moo 2 Charansanitwong Rd. Bang Kruai

+66-2436-6907 

info@egati.co.th

Contact Us