การบริหารความเสี่ยง

การกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะดำเนินการพร้อมกันกับการวางกลยุทธ์ในแผนธุรกิจ เพื่อจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรเป็นประจำทุกปี กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนธุรกิจ โดยคำนึงถึงทั้งโอกาสที่มาจากความเสี่ยงและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน บริษัทมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงทุกไตรมาส  พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกมิติกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us