โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้า ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจังหวัดกวางจิ (Quang Tri Economic Zones) อําเภอไห่ลาง จังหวัดกวางจิ ตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีขนาดกําลังผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ (2x660) มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งาน

30 ปี ประมาณ ร้อยละ 42.41 (Gross plant efficiency-HHV) โดยมีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2568 และปี 2569

ตามลําดับทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 10,752 ล้านบาท

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us