EGATi Celebrates Children's Day

อัพเดตเมื่อ: 6 วันที่แล้ว

EGATi Celebrates Children's Day EGATi ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
EGATi supports Children's Day activities. Focus on building courage to learn Dare to express themselves creatively according to the motto "Know, think, know, create technology" to encourage young people to learn and dare to express themselves.
EGATi ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก เน้นสร้างความกล้าเรียนรู้ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามคำขวัญ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" หนุนเยาวชนกล้าเรียนรู้กล้าแสดงออก

ดู 58 ครั้ง

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us