คณะกรรมการบริหารการลงทุน (คบท.)

คณะกรรมการพิจารณาแผนประเมินผลและบริหารความเสี่ยง

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี

เลขานุการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

ประธานกรรมการ

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us