คณะกรรมการบริหารการลงทุน (คบท.)

คณะกรรมการพิจารณาแผนประเมินผลและบริหารความเสี่ยง

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

กรรมการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

ประธานกรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

กรรมการ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
กรรมการ

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี

เลขานุการ

นายสุุทธิพันธ์ จันทนโชติ

ผู้ช่วยเลขานุการ

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us