คณะกรรมการบริหารการลงทุน (คบท.)

คณะกรรมการพิจารณาแผนประเมินผลและบริหารความเสี่ยง

DSC_2008.jpg
bod newv2.png
คุณนพวรรณ (3)_edited.jpg

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ

กรรมการ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ   

กรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

กรรมการ

KSomkid1.jpg

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี

เลขานุการ

พี่โจ.jpeg

นายดนัย ก้องวิวัฒน์สกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

DSC_1981.jpg

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

ประธานกรรมการ