คณะกรรมการบริหารการลงทุน (คบท.)

คณะกรรมการพิจารณาแผนประเมินผลและบริหารความเสี่ยง

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

กรรมการ

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี

เลขานุการ

นายสุุทธิพันธ์ จันทนโชติ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

ประธานกรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

กรรมการ