คณะกรรมการบริหารการลงทุน (คบท.)

คณะกรรมการพิจารณาแผนประเมินผลและบริหารความเสี่ยง

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

กรรมการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

ประธานกรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

กรรมการ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
กรรมการ

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี

เลขานุการ

นายสุุทธิพันธ์ จันทนโชติ

ผู้ช่วยเลขานุการ