โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3

รายละเอียดโครงการ

       โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3 สปป.ลาว มี บริษัท น้ำงึม 3 
พาวเวอร์ จำกัด (NN3 Co.) ซึ่งถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos : EDL) เป็นเจ้าของทั้งหมด โดย NN3 Co. จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารและควบคุมการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า รวมถึงการเจรจาสัญญาสําคัญเพื่อการส่งออกพลังงานไฟฟ้ามายังประเทศไทย โดย EDL มีความประสงค์วางแผนกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพอีก 2 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท

เจริญเซกอง จํากัด (CSG) ที่ได้มอบหมายให้บริษัทในเครือคือ บริษัท เจริญเซกอง พลังงาน จํากัด (CSE) ดําเนินการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น 

(Share Purchase Agreement : SPA) ร่วมกับ EDL เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 และมีการมอบสิทธิ์การเข้าซื้อให้กับ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล

จํากัด (EGATi) เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทย       

         โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3 ตั้งอยู่บนลำน้ำงึม แขวงไชยสมบูรณ์ ตอนกลางของ สปป.ลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางเหนือประมาณ 130 กม. โครงการอยู่บนส่วนเหนือน้ำขอเขื่อนน้ำงึม 1 (NN1)

และเขื่อนน้ำงึม 2 (NN2) และตั้งอยู่ท้ายนํ้าของเขื่อนนํ้างึม 4 (NN4)

และเขื่อนนํ้างึม 5 (NN5) เป็นเขื่อนแบบ Concrete Face Rockfill Dam (CFRD) มีขนาดกําลัง การผลิตรวม 480 เมกะวัตต์ (3x160 เมกะวัตต์)

ปัจจบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยผู้รับเหมา บริษัท ซิโนไฮโดร จำกัด

(Sino Hydro) จากประเทศจีน และได้รับการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (China Exim Bank)

 

  

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us