โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3

รายละเอียดโครงการ

       โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3 สปป.ลาว เป็นเจ้าของโดย บริษัท  น้ำงึม 3 พาวเวอร์ จำกัด (NN3 Co.) ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า รวมถึงการเจรจาสัญญาสําคัญต่างๆ เพื่อการส่งออกพลังงานไฟฟ้ามายังประเทศไทย NN3 Co. ถือหุ้นทั้งหมดโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos: EDL) หรือ EDL ซึ่งมีแผนกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพอีก 2 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท เจริญเซกอง จํากัด (CSG) ที่ได้มอบหมายให้บริษัทในเครือคือ บริษัท เจริญเซกอง พลังงาน จํากัด (CSE) ดําเนินการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement: SPA) ร่วมกับ EDL เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 และมีการมอบสิทธิ์การเข้าซื้อให้กับ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (EGATi) เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทย 

     

       โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 3 ตั้งอยู่บนแม่น้ำงึม แขวงไชยสมบูรณ์ ตอนกลางของ สปป.ลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางเหนือประมาณ 130 กม. ที่ตั้งโครงการฯ อยู่บนส่วนเหนือน้ำของเขื่อนน้ำงึม 1 (NN1) และเขื่อนน้ำงึม 2 (NN2) และตั้งอยู่ท้ายนํ้าของเขื่อนนํ้างึม 4 (NN4) และเขื่อนนํ้างึม 5 (NN5) โครงการฯ น้ำงึม 3 เป็นเขื่อนแบบ Concrete Face Rockfill Dam (CFRD) มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 480 เมกะวัตต์ (3x160 เมกะวัตต์) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งแล้วเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 79 โดยมีผู้รับเหมาจาก บริษัท ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Sino Hydro Corporation: SHC) จากประเทศจีนเป็นผู้รับเหมาหลัก และได้รับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อการก่อสร้างทั้งหมดจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (The Export-Import Bank of China: China Exim) ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ภายในปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

nnp3pics.JPG