คณะผู้บริหารบริษัท

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายภูวดา ตฤษณานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพิสณห์ จันทร์ศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ

นางสิรินทร สมสุขทวีกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน

นายชัยศรี ภูธิวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ

นายประภาส พันธ์อร่าม

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

นายธนารัตน์ สุวรรณศรี

รักษาการ-ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us