คณะผู้บริหารบริษัท

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพิสณห์ จันทร์ศรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร

นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ

นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน

นายชัยศรี ภูธิวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายประภาส พันธ์อร่าม

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

นายธนารัตน์ สุวรรณศรี

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

นางชัชวรรณ กาญจนาวัชกร

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร