คณะกรรมการบริหารการลงทุน

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

กรรมการ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 

กรรมการ

7_edited.jpg

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ประธานกรรมการ