คณะกรรมการบริหารการลงทุน

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

กรรมการ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ

7_edited.jpg

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

DSC_2008.jpg

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ประธานกรรมการ

DSC_1981.jpg
bod newv2.png
คุณบัณฑิต_edited.png