คณะกรรมการบริหารการลงทุน

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

กรรมการ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

กรรมการและเลขานุการ

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
กรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ประธานกรรมการ

7_edited.jpg