คณะกรรมการบริหารการลงทุน

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

กรรมการ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

กรรมการและเลขานุการ

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
กรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ประธานกรรมการ

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us