การลงทุน

จุดมุ่งหมาย

บริษัท ดำเนินการลงทุนในโครงการตามนโยบายการลงทุนของ กฟผ. และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยทำหน้าที่ในการบริหารเงินลงทุนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามจุดประสงค์ของ กฟผ. และบริหารการเงินของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด

 

บริษัทแบ่งโครงการในการเข้าร่วมลงทุนออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้าพลังน้ำ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ธุรกิจเชื้อเพลิง ธุรกิจระบบส่ง และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us