การลงทุน

ประวัติและลักษณะการประกอบธุรกิจ

          กฟผ. ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทน กฟผ. ในการลงทุนโครงการในต่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจอื่นของ กฟผ. และประเทศไทย

          ทิศทางธุรกิจของ EGATi มุ่งเน้นไปที่กำไรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีและรวดเร็ว การสร้างเครือข่ายและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระยะสั้น สำหรับระยะกลาง องค์กรจะมุ่งเน้นไปที่การขยายเครือข่ายการลงทุน และเริ่มลงทุนใน Disruptive Technology  ส่วนในระยะยาวนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การกระจายพอร์ตการลงทุนใน 10 ปีข้างหน้าให้มีสัดส่วน การลงทุนในธุรกิจพลังงานที่ให้ผลตอบแทนดีและเร็ว (Return) เพิ่มขึ้นเป็น 30% และลงทุนในธุรกิจใหม่ (Sustainable) เพิ่มเป็น 15 % พร้อมทั้งยังคงลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ตามสัดส่วนเดิม 55%

          ปัจจุบันบริษัท มีโครงการที่ได้รับอนุมัติการลงทุนและดำเนินการเชิงพาณิชย์ 2 โครงการ ได้แก่ การเข้าซื้อหุ้นเหมืองถ่านหิน Adaro ประเทศอินโดนีเซีย และบริษัท ไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1 จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนา อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนกวางจิ 1  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำสาละวินตอนบน (มายตง)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น

port63 (002).png