การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

     บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตระหนักถึงคุณค่าและถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเชื่อมั่นว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างคุณค่าและเป็นแรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามพันธกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศบุคคลเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้ตามเป้าหมาย  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้สอดรับกับค่านิยมองค์กร (Core Value) และสมรรถนะหลักของบริษัท (Core Competency) โดยกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะหลักบริษัท จัดทำหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลักของบริษัท และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแนวทางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายมีความสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมต่อการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทภายใต้สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  ส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรมสอดคล้องกับศักยภาพ ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ ศักยภาพและการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร และให้มีคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าผู้ปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนระดับค่าจ้างและการแต่งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง เพื่อให้รับรู้ทิศทางเป้าหมาย วิสัยทัศน์บริษัท เพื่อเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและร่วมตั้งเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

สันติชัย โอสถภวภูษิต            

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

  • สามารถทำงานในหลายหน้างานที่ต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

  • คิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหลากหลายรุ่นและประสบการณ์

  • ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

  • สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

  • มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ประเมินและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด

  • บริหารงานทางด้านการทำธุรกิจ การให้บริการ การต่อรองเพื่อเป้าหมายที่หวังผลได้

  • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และทำให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น

  • คำนึงถึงธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

  • รับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้ใจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ถือหุ้น ประชาชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

ประกาศการรับสมัครงาน