ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การรับเช็คตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

แนวทางการจ่ายเงินให้บุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

ธุรกิจการลงทุน EGATi  

Nam Ngiep1 Hydropower Project
Quang Tri 1 Thermal Power Plant Project
PT Adaro Indonesia
Upper Thanlwin Hydropower Project
Nam Ngum 3 Hydropower Project
TaiwanSolar

ข่าว ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

พันธกิจ ของ EGATi

 • พัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในต่างประเทศ
  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทย

 • สร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่ม
  ที่เหมาะสมให้แก่องค์กรและกฟผ.

 • ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  ด้วยหลักธรรมาภิบาลใส่ใจสังคม เศรษฐกิจ
  และสิ่งแวดล้อม
  ในประเทศที่ไปลงทุน