ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่องค์กรชั้นนำในธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทพิจารณาทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพ คำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเคารพต่อกฎหมายและข้อกำหนดตลอดจนพันธะสัญญาที่มีต่อทุกภาคส่วน โดยยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อคงไว้ถึงสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชนที่ยั่งยืนสืบไป

 

 

 


บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการลงทุนที่ประสบผลสำเร็จในการเจรจาทางด้านการเงิน และการสนับสนุนด้านต่างๆ จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) และธนาคารอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และสุขภาพอย่างเคร่งครัด นอกจากที่ EGATi จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐาน และวิธีการตามที่กำหนดในประเทศที่ไปลงทุน และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ขั้นสูงสุด ซึ่งเห็นได้จาก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว (บริษัทไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1 จำกัด : NNP1PC) ซึ่ง EGATi รับผิดชอบด้านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย NNP1PC ได้รับใบรับรองความสอดคล้องต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Certificates: ECC) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MoNRE) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในขณะเดียวกันยังได้บรรลุข้อกำหนด Safeguard Policy Statement (SPS) ของธนาคาร ADB ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ADB มีนโยบายด้านการปกป้องคุ้มครองด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และความเท่าเทียมกันของมนุษย์อย่างเข้มงวดจนสามารถบรรลุข้อตกลงทางการเงิน (Financial Closed: FC) ได้สำเร็จ

csr1.jpg
nnp102.jpg
nnp104.jpg