คณะกรรมการบริหารการลงทุน (คบท.)

คณะกรรมการสรรหาระดับฝ่ายขึ้นไป

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

กรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ประธานกรรมการ

 นายภูวดา ตฤษณานนท์

เลขานุการ

นางสิรินทร สมสุขทวีกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ