คณะกรรมการบริหารการลงทุน (คบท.)

คณะกรรมการสรรหาระดับฝ่ายขึ้นไป

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

กรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา

ประธานกรรมการ

 นายภูวดา ตฤษณานนท์

เลขานุการ

นางสิรินทร สมสุขทวีกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us