คณะกรรมการบริษัท

นายหร่อหยา จันทรัตนา
กรรมการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
กรรมการ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

ประธานกรรมการ

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
กรรมการ

นายเริงชัย คงทอง
กรรมการ

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

กรรมการ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us