คณะกรรมการบริษัท

นายหร่อหยา จันทรัตนา
กรรมการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
กรรมการ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
กรรมการ

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

ประธานกรรมการ

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
กรรมการ

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
กรรมการ

นายเริงชัย คงทอง
กรรมการ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
เลขานุการคณะกรรมการ

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us