คณะกรรมการบริษัท

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา
กรรมการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
กรรมการ

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
กรรมการ

นายเริงชัย คงทอง
กรรมการ

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

กรรมการ

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
กรรมการ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
เลขานุการคณะกรรมการ