คณะกรรมการบริษัท

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา
กรรมการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
กรรมการ

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
กรรมการ

นายเริงชัย คงทอง
กรรมการ

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

กรรมการ

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
กรรมการ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
กรรมการ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-436-6909 

info@egati.co.th

Contact Us