คณะกรรมการบริษัท

DSC_8502.jpg

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

ประธานกรรมการ

bod newv2.png

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐกรรมการ

รูปคุณกิตติ เพ็ชรสันทัด_edited.jpg

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด
กรรมการ

%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20(3)_ed

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
กรรมการ

นายหร่อหยา จันทรัตนา.jpg

นายหร่อหยา จันทรัตนา
กรรมการ

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์_edited.jpg

นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
กรรมการ

resized1_edited_edited.jpg

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
กรรมการ

กมลรัตน์ กุหลาบแก้ว 63 (10)_edited.jpg
คุณบัณฑิต_edited.png

นายบัณฑิต  อัมพรศรีสุภาพ
เลขานุการคณะกรรมการ

นางสาวกมลรัตน์ กุหลาบแก้ว 
กรรมการ