คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

ประธานกรรมการ

นายเริงชัย คงทอง

กรรมการ

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

กรรมการ

นางภุมรี เบญจมิตร

เลขานุการ