ข้อมูลบริษัท

ความเป็นมา

       ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบพลังงานโดยให้ความสำคัญกับการจัดหาพลังงานอื่นๆ เช่น ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และ เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคเพื่อผลักดันนโยบายพลังงานดังกล่าวให้สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม ประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าและส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ ได้แก่

       

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำเนินการ กฟผ. จึงได้นำแผนการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินงานในต่างประเทศเสนอขออนุมัติกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรีพิจารณาและได้รับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550