โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1
แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1
จังหวัดกวางจิ ประเทศเวียดนาม